Tietosuojaseloste

 

Asiakasrekisteri

21.5.2018

 

Tietosuojailmoitus: yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja 

(Tietosuoa-asetuksen artikla 13 ja 14) ja seloste käsittelytoimista (artikla 30)

1. Rekisterinpitäjä Nimi
  Smart Original Oy (Myöhemmin Smart)
  Osoite
  Sähkötie 1, 01510 Vantaa
  Muut yhteystiedot (puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
  Puhelin: 09-755 2750         
  Sähköpostiosoite: myynti@smartoriginal.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Nimi
  Mari Taskinen                                                                                       
  Puhelin 040-844 8581
3. Tietosuojavastaava Smart ei ole määrittänyt tietosuojavastaavaa
4. Rekisterin nimi Smart asiakasrekisteri
5. Rekisteröidyt Rekisterissä ovat:
  1. Smartin asiakasyritykset
  2. Asiakasyritysten luonnolliset henkilöt
  3. Luonnolliset henkilöasiakkaat
  4. Potentiaaliset asiakasyritykset
  5. Potentiaalisten asiakasyritysten luonnolliset henkilöt
6. Käsittelyn oikeusperuste Rekisterin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, asiakassuhteeseen ja/tai henkilötietolakiin
7. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kerätä ja ylläpitää tietoa Smartin tuotteiden ja palveluiden mahdollistamista, ylläpitämistä ja kehittämistä sekä jatkoseurantaa ja markkinointia varten.
8. Rekisterin henkilötietosisältö ja säilytysajat Tietoryhmän nimi                                                                                                                               
 

Yritystiedot

Yrityksen nimi, Y-tunnus, sähköposti, osoite, puhelinnumero, laskutusosoite, laskutustiedot

 

Yritysten luonnolliset henkilöt

Nimi, sähköposti, puhelinnumero, asema yrityksessä

 

Google seurantatiedot

Tiedot: Smart verkkosivuilla vierailleiden IP-osoitteet

Säilytysaika: Tietoja säilytetään kirjanpitolain vaatiman ajan verran niissä dokumenteissa joissa ne oikeutetun edun mukaan ovat.

9. Säännönmukaiset tietolähteet  Asiakastietoja kerätään säännönmukaisesti seuraavilla tavoilla:
  1. Asiakastietolomake
  2. Tarjous
  3. Sähköposti, puhelin ja tekstiviestit
  4. Verkkosivusto www.asiakastieto.fi
  5. Verkkosivusto www.smartoriginal.fi
  5. Alma Talentin Päättäjät ja vaikuttajat, p. 010 6654 445
  6. Google Analytics
10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Rekisteröidyn tietoja voidaan luovuttaa asiakasyrityksen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella määritellyille tahoille Smartin palveluiden ja tuotteiden myynti-, ylläpito- ja mahdollistamistarkoituksessa.
11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Mikäli tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle se tehdään Suomen henkilötietolain ja EN:n tietosuoja-asetusten mukaan.
12. Rekisterin suojauksen periaatteet

A: Manuaalinen aineisto: Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa

B: ATK:lla käsiteltävät tiedot: Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjän henkilöt, joilla on työnsä puolesta niihin oikeus. Tietojen lainmukainen käsittely varmistetaan tietojen luokittelulla ja käsittelysääntöjen mukaisella toimintatavalla.

13. Rekisteröidyn oikeudet EU:n yleinen tietosuoja-asetus(2016/649) antaa rekisteröidylle seuraavat oikeudet:
  Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa.
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä pyytää tietojen oikaisemista
  tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä valvontaviranomaiselle.
  sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ja tehdä tarvittaessa valitus
  Pääsy tietoihin toteutetaan siten, että rekisteröidylle toimitetaan jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista
  sekä tietosuojaseloste eli tätä tarkoitusta varten laadittu seloste.
  Pyynnöt näiden oikeuksien käyttämiseen osoitetaan kirjallisesti osoitteeseen:
  Smart Original Oy
  myynti@smartoriginal.fi
  Pyynnöstä voidaan periä maksu tai siitä voidaan kieltäytyä, jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tau kohtuuttomia, erityisesti, jos niitä esitetään toistuvasti.
14. Automaattinen päätöksenteko Rekisterissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa.
15. Oikeus tehdä valitus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Smart Original Oy:n toimistoon.

Smart Original Oy, Sähkötie 1, 01510 Vantaa, www.smartoriginal.fi, myynti@smartoriginal.fi, 09-7552750